samenwerkingsovereenkomst ''geregistreerd lid"

Overeenkomst relatiebemiddeling 
 
De klant heeft gedurende zeven werkdagen[1] te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en zonder schadevergoeding, mits hij het relatiebureau daarvan bij ter post aangetekende brief in kennis stelt. Van de klant mag generlei voorschot noch betaling worden geëist of aanvaard vóór het verstrijken van de bedenktijd.
 
 
Tussen
 
U (geregistreerd lid), verder vernoemd als klant,
          
 
en,
 
R&F Introductions (R&F)
                       
Tel. nr.:00.32.477.73.73.74
Email: info@rfintroductions.be

Hierna het “bureau” genoemd,
 
wordt het volgende overeengekomen :
 
HOOFDSTUK I: Algemeen verplichte bepalingen
 
 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

Het bureau verbindt er zich toe voor 'geregistreerde leden' kosteloos ontmoetingen te regelen voor de klant, met het oog op een huwelijk, een vaste relatie of een date, volgens de voorwaarden bepaald in dit contract.
Juiste beschrijving van de diensten die worden aangeboden door het bureau :
Het bureau zal op zoek gaan voor de klant naar gezochte profielen, met als doel dat er tussen de klanten zelf ontmoetingen geregeld worden. De klant geeft wel toestemming aan het bureau om publiceerbare gegevens te gebruiken, zonder dat de klant zijn familienaam en persoonlijk adres aan derden getoond wordt, tenzij de klant hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
Artikel 2. Facultatieve dienstverlening
Het bureau kan bijkomend aan de klant de in artikel 4, 2° opgenomen facultatieve diensten verlenen. Dit kan enkel gebeuren op uitdrukkelijke vraag van de klant.

 

 
[1] Onder werkdagen wordt verstaan alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en de wettelijke feestdagen. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn.
 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van onbepaalde duur. Deze termijn gaat in op  na het aangaan van een 'geregistreerd lidmaatschap' dat start vanaf u uw profiel hebt opgemaakt of hebt laten opmaken door het bureau en/of in de backoffice van R&F introductions  (datum invullen, ten vroegste de achtste werkdag te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst. Als deze achtste werkdag een zaterdag is, begint de termijn pas te lopen vanaf de eerstvolgende werkdag.)
 
De overeenkomst neemt automatisch een einde na het verstrijken van deze termijn en wordt niet stilzwijgend verlengd.
 
 

Artikel 4. Prijs

 
1° De overeengekomen totale vergoeding, voor de dienstverlening zoals bepaald in artikel 1, bedraagt €  0 inclusief B.T.W. en alle verplicht te betalen kosten.
 
De betaling van deze som wordt gespreid over de hele duur van de overeenkomst en gebeurt in gelijke schijven, meer bepaald als volgt :
De betaling is verschuldigd alvorens deze overeenkomst van start gaat:
 
De betaling mag per maand of per kwartaal afgelost worden is en wordt als volgt overeengekomen:
Per maand: 12 * €……………….    = totaal : €……………
Per kwartaal bedrag 4 *€  ……..… = totaal :  €  ……………                                                                         
 
De eerste betaling is verschuldigd tegen 10 dagen na ondertekening. De volgende betalingen zijn verschuldigd tegen: Uiterlijk begindatums volgende kwartalen of elke ………..e van de maand.
 
2° De klant kan de hieronder opgenomen bijkomende dienstverlening aanvragen: Tarieven worden op
    voorhand met de klant besproken en schriftelijk overeengekomen (inclusief B.T.W.)
 • Betalende dienstverlening/extra services worden steeds schriftelijk overeengekomen via een aparte overeenkomst met het overeengekomen tarief. Bekijk de mogelijke extra services via deze link: https://www.rfintroductions.be/nl/extra-services en deze zullen worden uitgevoerd door externe onderaannemers en/of dochterondernemingen van Womanic Consult BV.
                                                 

Artikel 5. Informatie aan de klant

 
Het bureau informeert de klant over:
 • het aantal lopende overeenkomsten van relatiebemiddeling met een opsplitsing van de klanten naar leeftijd, geslacht, verblijfplaats, aard van het beroep en gezinstoestand;
 • de werkwijze van relatiebemiddeling.
 
Deze informatie wordt via de website meegedeeld.

Artikel 6. Het profiel van de klant

 
Het profiel van de klant wordt in nauw overleg tussen klant en bureau opgesteld en ziet er minimaal uit als volgt (in te vullen via uw account) :
 • geslacht : ………
 • leeftijd : ………
 • gezinstoestand : ………
 • aard van het beroep : ………
 • verblijfplaats :
 • Actuele profielfoto (s)………
 
Op vraag van de klant wordt dit profiel aangevuld met de volgende gegevens :
-in te vullen via uw persoonlijk account op www.rfintroducitons.be of schriftelijk of mondeling mee te delen aan het bureau en kan steeds schriftelijk voorgelegd worden door het bureau op vraag van de klant ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 

Artikel 7. Het profiel van de door de klant gezochte persoon

 
Het profiel van de door de klant gezochte persoon ziet er als volgt uit (in te vullen via uw account of schriftelijk door te geven):
 • geslacht : ………
 • leeftijd : ………
 • gezinstoestand : ………
 • aard van het beroep : ………
 • verblijfplaats : ……
 
Op vraag van de klant wordt dit profiel aangevuld met de volgende gegevens :
-in te vullen via uw persoonlijk account op www.rfintroducitons.be of schriftelijk of mondeling mee te delen aan het bureau en kan steeds schriftelijk voorgelegd worden door het bureau op vraag van de klant
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
De profielbeschrijving kan steeds in onderling overleg en schriftelijk gewijzigd worden. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor het bepaalde onder artikel 8 met betrekking tot het aantal ontmoetingen.
 

Artikel 8. Aantal ontmoetingen

 
Het bureau verbindt zich ertoe minstens '0' individuele ontmoetingen in een periode van onbepaalde duur te regelen (dit aantal vormt een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis).
Het gaat over ontmoetingen met een door het bureau voorgestelde potentiële partner, die ingeschreven is in het klantenbestand, en die tegemoet komt aan het profiel zoals bepaald in artikel 7. Het aantal en de modaliteiten van de ontmoetingen zijn afhankelijk van het profiel van de klant en van de potentiële partner, en wordt na onderling overleg tussen het bureau en de klant vastgelegd. Dit aantal kan later in onderling overleg worden gewijzigd.
 
Het bureau is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop persoonlijke ontmoetingen effectief verlopen of voor de afloop ervan.
 
 

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

 
De klant verplicht zich tot medewerking aan de dienstverlening van het bureau.
 
De klant verplicht zich tot correct gedrag tegenover het bureau, tegenover andere klanten van het bureau en tegenover voorgestelde personen.
 
De klant mag de bekomen gegevens m.b.t. een andere klant niet bekendmaken aan een derde of verspreiden.
 
 

Artikel 10. Gebruik van de persoonlijke gegevens

 
De klant geeft hierbij toestemming aan het bureau om zijn persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 6, te gebruiken en aan derden mee te delen ten behoeve van de relatiebemiddeling.
 
Deze mededeling kan gebeuren op volgende manier(en) :
 • rechtstreeks aan potentiële partners die ingeschreven zijn bij het bureau:[1]
 •  schriftelijk
 •  telefonisch
 •  via e-mail
 •  Via interne zoekfilter
 •  mondeling
 • op gecodeerde wijze via advertenties:
 • in kranten en bladen
 • in tijdschriften
 • op internet
 • ……………………… (eventueel aan te vullen met andere vormen van gebruik van de persoonsgegevens).
 
Het bureau mag de hierna volgende persoonsgegevens niet meedelen aan derden :
Familienaam, adres,……………………………………………………………..
Behoudens de klant hiervoor schriftelijk zijn akkoord geeft.
 
 

Artikel 11. Onderbreking van de dienstverlening

 
Als de dienstverlening met wederzijdse schriftelijke toestemming wordt onderbroken, mag de maximale duur van de overeenkomst, inclusief de periode van onderbreking, het dubbele van de in artikel 3 overeengekomen termijn niet overschrijden. In dit geval wordt de betaling van de schijven overeenkomstig artikel 4 eveneens onderbroken gedurende deze periode.

 

Artikel 12. Opzegging van de overeenkomst

 
Elke partij kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen:
per mail of per aangetekend schrijven
 
 

HOOFDSTUK II: Aanvullende bepalingen

 • Als 'gereristreerd lid' kan u kosteloos lid zijn van R&F Introductions, maar is het bureau niet verplicht voor u actief op zoek te gaan naar partnervoorstellen, maar geeft u ons wel de mogelijkheid u te contacteren, mochten wij een geschikte potenetiële match voor u hebben.
 • Indien u een bijkomende (betalende) dienstverlening van Womanic Consult BV (Personal Matchmakers) neemt, dan stemt u ook in met deze samenwerkingsovereenkomst.
 • U kan uw gegevens laten schrappen/wissen en de overeenkomst beëindigen via mail naar: info@rfintroductions.be
 • Medewerking van de klant:
Onder medewerking (Art. 9) wordt verstaan: Het volledig invullen van de persoonlijkheidsfiche, het meedelen van elke wijziging hiervan. Feedback geven naar het bureau over voorgestelde klanten en het verloop van de ontmoetingen of onderlinge communicatie of indien er geen reactie is van de voorgestelde persoon, zodat het bureau weet of men openstaat voor nieuwe ontmoetingen. Correct & beleefd gedrag t.o.v. leden via elektronische weg, telefonisch en bij persoonlijke ontmoetingen en geen uitspraken te doen of geschreven inhoud te versturen die schade & laster kunnen bezorgen aan het bureau.
 
 
 • Bevoegdheid:
 
In geval van conflict voortkomend uit huidige overeenkomst is enkel de rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.
 
 
 
 
Deze overeenkomst is opgemaakt te 'uw woonplaats' en wordt voor akkoord aanvaard bij het aangaan als ''geregistreerd lid' bij R&F Introductions  op datum van opmaak van uw profiel en profiel gezochte persoon (artikel 6 & 7).
 
 
 
 
 
 
 
[1] Op straffe van nietigheid van deze overeenkomst moet uitdrukkelijk worden aangegeven op welke wijze de persoonsgegevens van de klant mogen meegedeeld worden aan derden.